Terms of Use

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีไอเท็ม (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ไอทีไอเท็ม”) เป็นเจ้าของ และผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่า ท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้

โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าว

เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

ไอทีไอเท็ม และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล และส่วนประกอบนั้น โดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก ไอทีไอเท็ม

ไอทีไอเท็ม และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไอทีไอเท็ม ไม่อนุญาต หรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จาก ไอทีไอเท็ม และ/หรือบริษัทในเครือ

การใช้ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ไอทีไอเท็ม ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่า ข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับ หรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการอื่น และข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น ไอทีไอเท็มขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้น ก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการ และดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ไอทีไอเท็ม มิได้ให้การรับรอง หรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ไอทีไอเท็ม ให้การรับรอง หรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ไอทีไอเท็ม ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

ไอทีไอเท็ม จัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ไอทีไอเท็มไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน

ไอทีไอเท็ม นำเสนอข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูล และตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ ไอทีไอเท็ม จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อทำให้ข้อมูล และส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ไอทีไอเท็ม ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูล และส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ ไอทีไอเท็ม จะไม่รับผิด สำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูล และส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ไอทีไอเท็ม จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น ไอทีไอเท็ม จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า ไอทีไอเท็ม หรือตัวแทนของ ไอทีไอเท็ม จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้ หรือการตีความข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ


© 2010 by ITITEM. All rights reserved.